Conducerea Primăriei Tălmaciu

Primarul, viceprimarul, secretarul orasului impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Orasului Talmaciu constituie Primaria Orasului, structura functionala cu activitate permanenta care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local al Orasului Talmaciu si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor guvernului, dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotararilor Consiliului Judetean. Alte atributii ale primarului sunt: ordonator principal de credite, numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul propriu al institutiei, controlarea activitatii personalului institutiei, delegarea atributiilor in conditiile prevazute de lege, constatarea incalcarilor legii si adoptarea masurilor legale pentru inlaturarea acestora, emiterea de dispozitii si aducerea lor la cunostinta publica. In exercitarea functiei, primarul este ocrotit de lege. Viceprimarul este ales de consiliul local orasenesc dintre consilieri. Viceprimarul exercita atributii delegate in numele primarului, semneaza actele pe care le presupune executarea atributiei delegate, asumandu-si responsabilitatea acestora. Secretarul este functionar public si se bucura de stabilitate in functie. Isi desfasoara activitatea in conditiile legii si indeplineste si alte atributii incredintate de catre Consiliul Local sau primar. Asigura realizarea sarcinilor legate de functionarea administratiei publice locale. Participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local, coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, avizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local, avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului, asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar.

PROGRAM AUDIENTE
la nivelul Primariei orasului Talmaciu

PRIMAR: MARTI intre orele 10,00-12,00

VICEPRIMAR: MIERCURI intre orele 10,00-12,00

SECRETAR: JOI intre orele 10,00-12,00